Podmínky ochrany osobních údajů na listocheck.cz

17. května 2018

V tomto článku naleznete informace o tom jak používame a chránime vaše osobní údaje.

I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lístocheck CZ s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 07050232, DIČ: CZ07050232. (dále jen: „správce“).
2.Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, Česká republika
email: support@listocheck.cz, gdpr@listocheck.cz
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost Lístocheck CZ, s.r.o. získává a zpracovává osobní údaje v souvislosti s provozováním webstránky listocheck.cz a prodejem a distribucí vstupenek na několika místech webové stránky listocheck.cz, a to následovně:

I. Přihlášení do newsletteru:
Dotyčný osobní údaj: e-mailová adresa.

Prihásiť se do newsletteru je na stránce listocheck.cz možné tímto způsobem:
1. kliknutím na tlačítko "Přihlásit se do newslettru" v patičce každé stránky na listocheck.cz
2. kliknutím na tlačítko "Přihlásit se do newslettru" na stránce košíku
v obou případech stránka přesměruje na přihlašovací formulář ve službě MailChimp a po vyplnění e-mailové adresy ji služba MailChimp s potřebným souhlasem umístí do seznamu odběratelů "Lístocheck Newsletter", kterou provozuje společnost The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA).

Odhlásit se z newsletteru lze kliknutím na odkaz "odhlásit mě z newsletteru" na stránce zákaznického profilu (https://listocheck.cz/moj-profil). Pokud si zákazník nevytvořil profil na stránce listocheck.cz, z newsletteru lze odhlásit kliknutím na tento odkaz: https://listocheck.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=2eb4c8552a52fb8778c6021ae&id=681c5a9966


II. Kontaktní formulář na stránce https://listocheck.cz/kontakt
Dotčené osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro kontaktování webstránky lístocheck.cz v jakékoli věci, se kterou se uživatel na provozovatele obrátí. Tyto osobní údaje neposkytujeme žádným třetím osobám.

III. Prodej vstupenek
Dotčené osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, korespondenční adresa (pro doručení fyzických vstupenek), jméno a příjmení držteľa vstupenky, platební údaje.

Při zakoupení vstupenky je nezbytné zpracovávat osobní údaje zákazníka pro správné poskytnutí naší služby prodeje vstupenek a pro vedení účetnictví. Tyto poskytnuté osobní údaje mohou být použity i na kontaktování zákazníka v případě jakýchkoli problémů při zpracování objednávky, výhradně však společností Lístocheck CZ, s.r.o. Jméno, příjmení, e-mail a fakturační, resp. korespondenční adresu (pokud není totožná s fakturační) je nezbytné poskytnout třetí straně, společnosti Česká pošta, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4 225 99 Praha 1 pro doručení objednaných fyzických vstupenek. Dotčené údaje se přímo importují do aplikace České pošty - Podání Online, díky použitému které je možné sledovat pohyb jednotlivých zásilek.

Platební údaje související s platbou za objednávku, jestliže byla zvolena metoda platby bankovní kartou nebo okamžitým bankovním převodem, nezpracovává společnost Lístocheck CZ, s.r.o. a nemá k nim žádný přístup. Při platbě bankovní kartou zpracovává platební údaje společnost GoPay s.r.o. se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768. Tato společnost zpracovává tyto údaje na základě svých všeobecných obchodních podmínek oprávněně a tak, aby bylo možné řádně sprocesovať platbu za objednávku.

Jméno a příjmení držitele vstupenky jsou údaje nezbytné pro zajištění vstupu držitele vstupenky na akci. Tento osobní údaj neposkytujeme žádným třetím stranám.


IV. Prohlížení stránky listocheck.cz
Dotčené osobní údaje: cookies

Cookie je malý textový soubor, který je uložen na počítači uživatele za účelem uchování záznamů. Na této webové stránce používáme cookies. Spojujeme informace uložené v cookies s Vašimi osobními údaji během Vaší návštěvy na naší stránce, pokud jste s tím vyjádřili souhlas.

 

 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby.

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb.

 

VI.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení


1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen / seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou v celém rozsahu součástí Všeobecných obchodních podmínek.
3. Společnost Lístocheck CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo zveřejnit Vaše osobní údaje v případech, kdy to vyžaduje zákon. Společnost Lístocheck CZ, s.r.o. se zavazuje, že získané osobní údaje bude chránit před jejich náhodným, nezákonným poškozením, zničením, ztrátou, změnou a před nedovoleným přístupem a jinými nedovolenými formami jejich zpracování. Zároveň se společnost Lístocheck CZ, s.r.o. zavazuje zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích.
4. V případě změny způsobu ochrany osobních údajů zveřejníme tyto změny na stránce listocheck.sk. Společnost Lístocheck CZ, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit způsob zajištění ochrany osobních údajů. O této skutečnosti budeme informovat na stránce listocheck.cz.
5. V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek týkajících se ochrany osobních údajů nás kontaktujte e-mailem na support@listocheck.cz, nebo poštou na adrese Lístocheck CZ, s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, Česká republika.
6. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytli.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.